YES

  Tolk og oversettelse

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.


En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre.


Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer. Tolkningen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolkning er når samtalepartner tar pauser for å slippe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt.


Som tolk er det viktig at vi stiller godt forberedt til et oppdrag. For eksempel må vi tilegne seg kunnskap om ulike fagområder, kultur, historie og bakgrunn.


Tolker følger en egen yrkesetisk standard der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Det er en forutsetning at vi alltid forsøker å få fram det riktige budskapet i hva taleren ønsker å si.


Som tolk må vi beherske vår arbeidsspråk på et meget høyt nivå. Tolker må være forberedt på å kunne tolke i krisesituasjoner og situasjoner som krever spesiell fagkompetanse.


Aktuelle arbeidsplasser for tolkeoppdrag er offentlig tjenesteyting som helsevesenet og Nav, politi- og rettsvesenet og utlendingsforvaltningen. Tolkning skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser. i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.

Fremmøtes tolk.


Les mer

Telephones tolk.


Les mer

Oversettere.


Les mer

Helse og velvære