YES

ORGANISERING OG BEMANNING


Oppfølgingstjenestene kan organiseres på ulike måter. Det kan f.eks. samarbeide med kommunalt oppfølgingsteam, og etableres et forpliktende samarbeid med kommunen og helseforetaket, for å sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten.


Deltakerne i prosjektene ble, i all hovedsak, rekruttert via ulike andre hjelpe og behandlingstjenester i kommunene samt gjennom «klientkunnskapen» i det norske velferdssystemet. En vei inn i prosjektene kunne være at en potensiell deltaker kom til NAV fordi han manglet bolig. En annen vei inn i prosjektene kunne være at den potensielle deltakeren hadde søkt på kommunal bolig og stod på ventelisten


MER INFO

ARRANGEMENTER


Modellen kommer opprinnelig fra USA og har etter hvert spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.

Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging.

Brukeren får bistand til å finne boligen på egenhånd eller blir tilbudt noen alternative boliger å velge mellom. Det er et godt og egnet sted for å bo, deretter driver man oppfølging etter brukerens behov og ønsker.

Prinsippet om at boligen kommer først, betyr ikke at dette prinsippet overstyrer alle andre tjenester brukeren har behov for.


MER INFO

YES'S TEAM


De tverrfaglige teamene skreddersys med tanke på den enkelte beboers behov og problematikk.

Ved leie av bolig på det private leiemarkedet er representant for teamet tilgjengelig for utleier til enhver tid.

Medarbeiderne skal også være særskilt oppmerksomme på å skille deres klinisk/faglige tilnærming fra boligperspektivet.


MER INFO